November 2023

26th November - CAP Sunday - Samuel Week 10


19th November - Samuel Week 9


12th November - Remembrance Sunday - Samuel Week 8


5th November - Samuel Week 7